Ochrana osobných údajov

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok https://rented.sk, našimi klientmi a záujemcami o naše služby a produkty.
 2. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladané.
 3. Vážime si Vašej dôvery, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto postupujeme pri spracovaní osobných údajov starostlivo a dodržujeme všetky platné normy, predovšetkým Nariadení (EU) 2016/679, t.j. všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostanete priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujeme.
 4. Obsah, ktorý na vás v tomto dokumente čaká:
  1. Obsah a účel dokumentu
  2. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
  3. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
  4. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?
  5. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
  6. Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
  7. Informácie o cookies
  8. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv
  9. Zmluva o spracovaní osobných údajov

II. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Ing. Ján Beňačka, IČO: 54792029, Schurmannova 19, 949 01 Nitra. (ďalej len „Správca„)

Kontaktný e-mail: info@rented.sk


III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, poskytnutí údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (t.j. v súvislosti s poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu whatsup, fb messenger).

Spracovávame aj údaje, ktoré sami zverejníte na internete a predovšetkým na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, LinkedIn) a údaje z verejných registrov (predovšetkým pre uvedenie, či kontrolu vašich identifikačných údajov do zmlúv).

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom takéto údaje k danému účelu spracovávame len s vašim súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme vám bez poskytnutia údajov neboli schopní poskytnúť niektoré naše služby, na to vás vždy dopredu upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete len v prípadoch, ak tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže ísť o zvláštnu kategóriu údajov, t.j. citlivé údaje, kde pre ich spracovanie právne predpisy stanovia prísnejšie podmienky.

A. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame:

Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, vek, rodné číslo, IČO, telefónne číslo, e-mail, vzdelanie, IP adresu, cookies, informácie o objednaných službách, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli.

B. Zvláštna kategória osobných údajov („citlivé“ osobné údaje), ktoré spracovávame:

Citlivé osobné údaje nespracovávame a ak by sme ich potrebovali spracovávať, budeme vás o tom vopred informovať.


IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

A. Spracovanie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných povinností.

Aby sme mohli s vami uzatvoriť zmluvu a dodať vám vami objednané služby a viesť aj súvisiacu komunikáciu s vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo, e-mail

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Takouto povinnosťou môže byť dodanie služieb, zaslanie konkrétnych pokynov pred konaním kurzu a pod. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzatvorenú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzatvorenú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a našim potvrdením takejto objednávky.

K tomuto účelu osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, tak ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovávanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovníckych, daňových a ďalších právnych predpisov.

Aby sme dodržiavali povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, predovšetkým v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva.

Doba, po ktorú sú údaje spracovávané, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosti ich spracovania ukladajú.

C. Spracovanie osobných údajov pre účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby.

Oprávnený záujem môže pokrývať celú radu situácií. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

D. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu

Ak nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky našich služieb. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Pred tým, než nám váš súhlas udelíte, budeme vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (viď pod písmenom A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas nutný nie je.


V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

Tretími stranami, ktorým sa poskytnú niektoré osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia prevádzkovateľa, pričom toto poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie čiastkových úkonov pri riadnom plnení zmluvy o výpožičke medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Takýmito príjemcami osobných údajov sú:

Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928 (poskytovateľ hostingu);

Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Hotjar Ltd., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, United States

The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States

Všetci príjemcovia osobných údajov sú povinní dodržiavať všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby zaistili požadovanú ochranu osobných údajov, ktoré budú použité výlučne na účely vyplývajúce z týchto podmienok.

Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií sa nerealizuje ani nie je zamýšľaný.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takú povinnosť ukladá zákon (t.j. predovšetkým v prípade kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie niektorých osobných údajov vyžadovať).


VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. Právo na prístup k osobným údajom

Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných údajov

Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)

V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, keď sa výmaz neurobí).

D. Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

E. Právo na prenositeľnosť údajov.

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a dať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

F. Právo vzniesť námietku

V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame pre účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takému spracovaniu a potom nebudeme naďalej údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, tak má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania pre účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažnosť na dozorovaný úrad

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.sk


VII. Informácie o cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás na našom webe spoznáme a zobrazíme vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií.


VIII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie dotazy k spracovaniu vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mail info@rented.sk. Správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete taktiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená skutočne priamo vami, vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí i pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach rented.sk. Toto znenie je účinné od 1.1.2024.